Doelgroep

Primaire doelgroep: kinderen in Amsterdam van 6 t/m 13 jaar, met extra aandacht voor kinderen met taal- en/of leervragen.

Secundaire doelgroep: ouders van de primaire doelgroep: ouderbetrokkenheid draagt bij aan het zelfvertrouwen en schoolsucces van kinderen!

Doelstellingen

De Talentenschool wil met haar aanpak een bijdrage leveren aan de ontwikkelingskansen van jeugd en hun ouders in Amsterdam. Daartoe stelt zij zichzelf de volgende doelen t.b.v. de primaire en secundaire doelgroep; kinderen en ouders:

Ontwikkeling taal- en sociale vaardigheden middels ervaringsgericht leren.
Vergroten ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
Motiveren om te leren en startkwalificatie te behalen.
Vergroten van zelfinzicht en zelfvertrouwen middels competentiegerichte werkwijze.
Stimuleren brede talentontwikkeling (versterken opvoeddriehoeken sociale cohesie in de wijk).

Methodisch werken

Om de doelstellingen te behalen werkt De Talentenschool zeer gestructureerd bij het aanbieden van ervaringsgerichte lessen, betrekken van de opvoedomgeving van het kind in het programma en het werken aan talent, taalvaardigheid, beroepenoriëntatie en algemene ontwikkeling. De Talentenschool doet onderzoek naar haar methodes in samenwerking met de samenwerkingspartners.

Ouderbetrokkenheid

De Talentenschool is van mening dat ouders een onmisbare rol spelen bij de schoolse en buitenschoolse ontwikkeling van hun kind. Ouderbetrokkenheid is dan ook een speerpunt in het beleid van De Talentenschool, waarbij De Talentenschool de ouder als educatief partner ziet. Dit verwijst naar de opvatting dat opvoeding en onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school zijn, in plaats van dat de school verantwoordelijk is voor het onderwijs en ouders voor de opvoeding. Educatief partnerschap in de zin van het samen optrekken van ouders/leraren/school blijkt een gunstig effect te hebben op zowel de cognitieve ontwikkeling, de schoolprestaties als het sociaal functioneren van kinderen. Ouders worden gestructureerd betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en De Talentenschool.

Ervaringsgericht leren

De Talentenschool is voorstander van het stapelen van kennis en ervaring. De cognitieve kennis wordt opgedaan op school. De Talentenschool biedt ervaringen: kinderen leren door zelf te doen en zelf te ervaren. Daarom bevat iedere les, ieder bezoek en ieder uitstapje een handeling voor de kinderen (‘praatje-plaatje-daadje’). Alle activiteiten binnen alle programma’s worden aan de hand van deze methode ontwikkeld en uitgevoerd. Ervaringsgericht werken is een aanvulling op het onderwijs; De Talentenschool zit niet op de stoel van de leerkracht, maar vult de cognitieve kennis, opgedaan op school, aan met ervaringen buiten schooltijd.

Taalrijke omgeving

Taal speelt een belangrijke rol bij De Talentenschool. Uit onderzoek blijkt dat taalachterstanden voor verdere leerachterstanden kunnen zorgen. De Talentenschool biedt tijdens al haar programma’s extra buitenschoolse taalverwerkingsmogelijkheden aan, in aansluiting op het reguliere onderwijs. Binnen alle lessen wordt aandacht besteed aan uitbreiding van woordenschat, betekenisgeving, schrijven, lezen, spreken, waar mogelijk met ouders. In 2013 wordt het taalbeleid van De Talentenschool verder ontwikkeld in samenwerking met Taalweb Amsterdam. Daarnaast wordt de taalmethode TaalOpStap verder ontwikkeld, tezamen met taaltrainingen voor medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van De Talentenschool.